Welcome Guest ( Log In | Register )

欢迎访问本站。游客仅能浏览首页新闻、版块主题、维基条目与资源信息,需登录后方可获得内容发布、话题讨论、维基编辑与资源下载等权限。若无账号请先完成注册流程。
 
搜索
 
 
等级 装备名 类别 大类 伤害/防御 期望 备注
10 项链 项链 项链 - -
10 戒指 戒指 戒指 - -
1 短剑 短剑 轻武 3-7 5
2 猎弓 短弓 远程 4-6 5
3 布甲 轻甲 轻甲 14-20 17
3 骨杖 手杖 法杖 5-7 6
6 弯刀 弯刀 中武 3-9 6
10 重武 5-15 10
11 锁环甲 锁子甲 中甲 46-79 62.5
12 铁锤 中武 4-20 12
14 中武 13-16 24.5
16 长剑 长剑 中武 9-24 16.5
17 高级战甲 重甲 重甲 96-137 116.5 Dex -20
18 巨斧 双手斧 重武 16-20 18
20 轻十字弓 十字弓 远程 18-22 20
22 硬皮甲 轻甲 轻甲 103-147 125
24 圆月弯刀 弯刀 中武 18-31 24.5
26 胸甲 锁子甲 中甲 109-187 148
27 卓越之剑 双手剑 重武 20-35 27.5
28 长弓 长弓 远程 14-45 29.5
30 哥德战甲 重甲 重甲 169-261 215 Dex -20
30 长棍 法杖 法杖 22-39 30.5
31 长匕首 匕首 轻武 14-48 31
34 战斗铁锤 中武 12-58 35
36 长枪 重武 19-54 36.5
37 鳞甲 锁子甲 中甲 155-266 210.5
38 轻型装甲 轻甲 轻甲 179-255 217
38 锋锐之弓 短弓 远程 28-49 38.5
39 古代装甲 重甲 重甲 220-314 267 Dex -20
40 古代之斧 双手斧 重武 36-45 40.5
42 强化斧 中武 38-48 43
43 战斗法杖 法杖 法杖 37-52 44.5
44 罗马短剑 短剑 轻武 33-57 45
45 鬼魂战甲 轻甲 轻甲 212-302 257
46 连扣战甲 锁子甲 中甲 193-331 262
47 凸纹战甲 重甲 重甲 265-378 321.5 Dex -50
47 连射十字弓 十字弓 远程 43-52 47.5
48 符文剑 长剑 中武 31-67 49
49 死刑之剑 双手剑 重武 37-64 50.5
50 毒蛇弯刀 弯刀 中武 38-65 51.5
51 弯月斧 中武 46-59 52.5
52 豪杰斧 双手斧 重武 47-59 53
53 混沌战甲 重甲 重甲 299-426 362.5 Dex -50
53 秘仪之剑 长剑 中武 33-76 54.5
54 提格莱特战甲 锁子甲 中甲 227-389 308
54 符文之弓 长弓 远程 27-86 56.5
55 魔皮战甲 轻甲 轻甲 258-368 313
55 古墓之杖 手杖 法杖 41-72 56.5
56 诗歌匕首 匕首 轻武 25-87 56
57 土耳其弯刀 弯刀 中武 43-74 58.5
58 阴影弓 短弓 远程 44-75 59.5
59 法师铠甲 轻甲 轻甲 277-395 336
59 冠军之剑 双手剑 重武 44-77 60.5
60 护胸甲 锁子甲 中甲 252-432 342
61 华丽战甲 重甲 重甲 344-490 417 Dex -50
66 钻石锁子甲 锁子甲 中甲 277-475 376
67 灰暮战甲 轻甲 轻甲 315-449 382
67 恶魔十字弓 十字弓 远程 62-74 68
68 漆甲 重甲 重甲 384-547 465.5 Dex -100
68 符文之杖 法杖 法杖 58-82 70
69 亥伯龙矛 重武 36-103 69.5
69 神剑 短剑 轻武 52-90 71
70 传说之锤 中武 24-119 71.5
70 骸骨小刀 匕首 轻武 37-109 73
71 甲壳铠鳞甲 锁子甲 中甲 298-511 404.5
71 反射之弓 长弓 远程 36-114 75
71 长老之杖 手杖 法杖 53-92 72.5
72 圣甲虫皮甲 轻甲 轻甲 338-482 410
72 斩首斧 中武 65-83 74
73 荣光之斧 双手斧 重武 66-82 74
74 阴影铠甲 重甲 重甲 417-595 506 Dex -100
80 执政官之杖 法杖 法杖 60-104 82
80 冥河之枪 重武 42-120 81
81 巨型鳞铠胸甲 锁子甲 中甲 340-583 461.5
81 巨神十字弓 十字弓 远程 75-89 82
81 优雅之剑 短剑 轻武 61-105 83
82 神圣盔甲 重甲 重甲 462-659 560.5 Dex -200
82 天罚之锤 中武 29-139 84
83 执政官铠甲 轻甲 轻甲 390-556 474
83 通灵手杖 手杖 法杖 71-100 85.5
83 秘银小刀 匕首 轻武 37-129 83
83 神秘之剑 长剑 中武 52-118 85
84 庇护之弓 长弓 远程 42-134 88
85 王者之剑 双手剑 重武 64-110 87
92 恶魔猎弓 短弓 远程 69-120 94.5
92 巫妖法杖 手杖 法杖 78-110 94
92 毁灭巨斧 双手斧 重武 83-104 93.5
92 九头蛇刀 弯刀 中武 73-124 98.5
93 地狱锻甲 重甲 重甲 525-748 636.5 Dex -150
93 骸骨链甲 锁子甲 中甲 391-670 530.5
93 领唱者之铠 轻甲 轻甲 437-623 530
93 龙骨之弓 长弓 远程 46-149 97.5
93 陨星法杖 法杖 法杖 77-126 101.5
93 救赎之锤 中武 33-158 95.5
93 尼伯龙根枪 重武 49-139 94
93 银刃斧 中武 84-107 95.5
93 摄魂短剑 短剑 轻武 70-121 95.5
94 飓风十字弓 十字弓 远程 86-103 94.5
94 暗影匕首 匕首 轻武 42-147 94.5
94 巨神之刃 双手剑 重武 70-122 96
94 英豪之剑 长剑 中武 60-132 96
107 碧蓝之弓 长弓 远程 66-170 118
107 暗夜猎弓 短弓 远程 80-155 117.5
107 天陨之枪 重武 73-164 118.5
107 暗风匕首 匕首 轻武 56-180 118
107 光辉之刀 弯刀 中武 87-150 118.5
108 天国锻甲 重甲 重甲 626-961 793.5 Dex -170
108 阳鳞链甲 锁子甲 中甲 551-831 691
108 圣殿之铠 轻甲 轻甲 518-799 658.5
108 怨灵手杖 手杖 法杖 91-151 121
108 诺瑞法杖 法杖 法杖 77-163 120
108 丰饶之锤 中武 43-194 118.5
108 新月斧 中武 96-140 118
108 永恒之刃 双手剑 重武 71-166 118.5
108 潮汐短刀 短剑 轻武 88-149 118.5
109 风暴十字弓 十字弓 远程 102-140 121
109 龙葵巨斧 双手斧 重武 86-153 119.5
109 翡翠之剑 长剑 中武 75-160 117.5
123 血木猎弓 短弓 远程 105-185 145
123 流萤之枪 重武 98-199 148.5
123 刹摩血刃 匕首 轻武 73-221 147
123 天业云刀 弯刀 中武 105-192 148.5
124 虚空锻甲 重甲 重甲 731-1116 923.5 Dex -200
124 龙纹链甲 锁子甲 中甲 644-967 805.5
124 月精灵之铠 轻甲 轻甲 607-930 768.5
124 苍穹之弓 长弓 远程 91-206 148.5
124 魔导手杖 手杖 法杖 115-186 150.5
124 启示法杖 法杖 法杖 100-198 149
124 圣灵之锤 中武 62-236 149
124 月光斧 中武 124-174 149
124 琼玉之剑 长剑 中武 98-200 149
124 噬日短刀 短剑 轻武 112-186 149
125 毁灭十字弓 十字弓 远程 126-175 150.5
125 暴君巨斧 双手斧 重武 110-193 151.5
125 漆黑之星 双手剑 重武 96-208 152
150 萎凋猎弓 短弓 远程 128-225 176.5
150 妒欲血刃 匕首 轻武 89-270 179.5
150 破幻神刀 弯刀 中武 128-232 180
151 深渊手杖 手杖 法杖 138-227 182.5
151 沥泉之枪 重武 121-241 181
151 弧月斧 中武 146-211 178.5
151 星铁反曲刀 短剑 轻武 132-227 179.5
152 灼核法杖 法杖 法杖 121-240 180.5
152 守祭之锤 中武 76-289 182.5
152 琥珀之剑 长剑 中武 122-242 182
153 皇骸锻甲 重甲 重甲 1116-1683 1399.5 Dex -250
153 娜迦链甲 锁子甲 中甲 963-1453 1208
153 冰冻魂魄之铠 轻甲 轻甲 810-1224 1017
153 天命之弓 长弓 远程 116-250 183
153 神圣裂斧 双手斧 重武 132-235 183.5
153 岸柏之傲 双手剑 重武 120-250 185
154 夷峰烈弩 十字弓 远程 151-216 183.5
180 无声之刃 匕首 轻武 107-324 215.5
181 虚空之凝 双手剑 重武 144-292 218
181 泰尔伦登之手 中武 91-344 217.5
181 凝视短弓 短弓 远程 154-272 213
181 血怨之刀 弯刀 中武 154-279 216.5
182 悲伤之歌 长弓 远程 141-293 217
182 泰坦战甲 锁子甲 锁子甲 1147 - 1729 1438
182 神骸骨甲 重甲 重甲 1329 - 2002 1665.5 Dex -300
182 忘却之杖 手杖 法杖 165-273 219
182 万灵魔铠 轻甲 轻甲 965 - 1456 1210.5
182 秋风剑 长剑 中武 148-287 217.5
182 芬里斯之牙 双手斧 重武 156-278 217
182 追风者之刃 短剑 轻武 162-273 217.5
182 无名法杖 法杖 法杖 144-285 214.5
183 红月斧 中武 171-256 213.5
183 碎空魔弩 十字弓 远程 176-256 216
183 玄穹之枪 重武 149-289 219
210 银翼短弓 短弓 远程 200-336 268
210 吞星之影 法杖 法杖 207-348 277.5
210 群星之怒 手杖 法杖 210-336 273
210 秋水链甲 锁子甲 锁子甲 1428 - 2205 1816.5
210 寻觅心锤 中武 126-420 273
210 焚心之铠 轻甲 轻甲 1218 - 1890 1554
210 法弗尼尔弩 十字弓 远程 220-315 267.5
210 灵魂之风 长弓 远程 186-356 271
210 千冥匕首 匕首 轻武 140-403 271.5
210 鬼切 弯刀 中武 200-343 271.5
210 赫格尼之剑 短剑 轻武 207-336 271.5
210 卡拉德波剑 长剑 中武 193-350 271.5
210 多维尔克之剑 双手剑 重武 190-356 273
210 德尔鲁之斧 双手斧 重武 199-341 270
210 晓月斧 中武 214-315 264.5
210 迪卢慕多之枪 重武 193-350 271.5

idle/web/装备/基础装备属性查询.txt · 最后更改: 2018/01/06 21:38 由 inthel
 
Copyright © 2005-2021 The Ring of Wonder Time is now: 2021-09-16, 19:45